ALGEMENE VOORWAARDEN

WOELLUSTRUN – 2023

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in

enig jaar te organiseren Evenement Woellustrun.

b Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door

de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het

Evenement.

d Organisator: Buurtvereniging Woellust

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon en

inschrijving is verplicht voor alle personen vanaf 4 jaar. Deelnemers tot 16 jaar mogen alleen

inschrijven met toestemming van een (betalende) ouder / voogd.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet

toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 1 dag voor het

Evenement, na toestemming van de Organisator

5. Indien een Deelnemer door eigen handelen is verhinderd aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

6. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief

bestelde extra’s.

7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal de Organisator, indien een verzekering daar niet in voorziet, binnen een redelijke termijn, het

ontvangen inschrijfgeld en eventuele betaalde extra’s voor de Deelnemer als nog trachten te

compenseren. Hierover zal de Organisator zo snel als mogelijk de Deelnemer informeren.

Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval vergoed aan de Deelnemer.

8. Op de dag van het Evenement: De Organisator kan op grond van uitzonderlijke

omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te

neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden

besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt

geen compensatie van het inschrijfgeld en eventuele extra’s plaats.

9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, anders dan het inschrijfgeld en de betaalde extra’s die op grond van artikel 2 lid 7 wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het Evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 en eveneens met betrekking tot blootstelling aan een andere besmettelijke ziekte, waaronder verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon, dier of zaak. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het Evenement.

3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de

Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting

van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de

verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een

nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

7. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor

openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en

dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.